STATUT STOWARZYSZENIA

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu wspieranie organizacyjne, rzeczowe i artystyczne działalności Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego (zwanego dalej „Chórem”), upowszechnianie wiedzy o jego historii i dorobku oraz przyczynianie się do integracji środowiska byłych jego członków.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z Chórem,
 2. współpracę z władzami Uniwersytetu Warszawskiego,
 3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji o dotychczasowej oraz organizowanie przyszłej działalności Chóru,
 4. propagowanie działalności Chóru w kraju i za granicą,
 5. kontynuowanie działalności śpiewaczej w gronie byłych Chórzystów,
 6. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 7. inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw, co nie dotyczy członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) członków zwyczajnych, 2) członków wspierających, 3) członków honorowych.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w sposób szczególny związana jest z Chórem lub wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie.

§ 10

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów we wszystkich sprawach dotyczących celów i sposobów funkcjonowania Stowarzyszenia oraz jego władz,
  3. uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,
  2. dbania o jego dobre imię,
  3. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. regularnego opłacania składek.

§ 11

 1. Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw określonych w § 10 ust. 1 pkt 2-4. Członek honorowy posiada ponadto czynne i bierne prawa wyborcze.
 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 12

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 1) dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań, 2) skreślenia przez Zarząd z listy członków za nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez ponad 12 m-cy, 3) wykluczenia przez Zarząd za działalność sprzeczną ze statutem, regulaminami lub uchwałami władz Stowarzyszenia, 4) wykluczenia przez Zarząd z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, 5) pozbawienia przez Walne Zgromadzenie członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia, 6) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 13

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub skreślenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia członkowi stosownej uchwały. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio ust. 1.

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 16

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 18

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy co najmniej jeden raz w roku. Na żądanie Komisji Rewizyjnej lub umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie nie później niż 60 dni od daty otrzymania odpowiedniego wniosku lub żądania.
 2. Zarząd ma obowiązek powiadomić wszystkich członków o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej 15 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. uchwalanie zmian statutu,
 2. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 20

 1. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć w pierwszym terminie co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie (który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia) może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
 3. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu lub Komisji rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 4. Zarząd może w szczególnych przypadkach podjąć decyzję o dokonaniu zmiany statutu w trybie głosowania korespondencyjnego.
 5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem, w szczególności w zakresie wykonania jego uchwał.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i 0, 2 albo 4 innych członków Zarządu.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
  2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 22

 1. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego członka Zarządu.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. uchwalanie regulaminu obrad Komisji Rewizyjnej,
  2. kontrolowanie merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
  3. występowanie z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia,
  4. zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
  5. składanie wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium.

§ 24

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia wymienionych w § 14 pkt 2 i 3 w trakcie kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 25

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

§ 26

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.